Administratie en fiscaal

Maakt het overzichtelijk

Creëert rust

Deskundig en betrokken

Privacy Policy

Van Deuren Administratie & Belastingadvies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Deuren Administratie & Belastingadvies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, maar altijd met toestemming van u;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Van Deuren Administratie & Belastingadvies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Van Deuren Administratie & Belastingadvies
Schansmeesterlaan 16
6002 EJ Weert
info@vandeurenab.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Van Deuren Administratie & Belastingadvies verwerkt ten behoeve van de volgende werkzaamheden:
• Verwerken administratie.
• Indienen van belastingaangiftes (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting).
• Samenstellen van jaarrekening.
• Overige financiële en fiscale werkzaamheden.
• Advisering op financieel en fiscaal gebied.
• Factureren van de werkzaamheden.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam/adres/postcode/woonplaats
– BSN nummer
– KVK nummer
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats en -land;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Persoonsnummer op legitimatiebewijs;

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven werkzaamheden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de financiële administratie en indienen van aangiften omzetbelasting (Cashweb)
Het samenstellen van de jaarrekening in een rapportgenerator (Infine)
Het eventueel publiceren van publicatiecijfers bij de KVK (Visionplanner)
Het samenstellen en indienen van aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting (Fiscaal gemak van Unit4)
Het laten maken van loonstroken en aangifte loonbelasting (ESVE-Groep)
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen zonder uw toestemming. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een belastingcontrole. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Hierover zullen wij u dan uiteraard ook informeren. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Van Deuren Administratie & Belastingadvies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Van Deuren Administratie & Belastingadvies van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid.
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Nieuws

Belastingvrij beleggen in een oldtimer

Heeft u spaargeld welke boven de vrijstelling in box 3 komt en heeft u ook geen zin om negatieve rente te betalen bij de bank, dan is de aanschaf van een oldtimer auto misschien wel een mooie manier om dit allemaal te voorkomen.

lees verder...

Webmodule inzake bepaling arbeidsrelatie of niet

De belastingdienst is momenteel bezig met een pilot van 6 maanden inzake een webmodule waarin je door het invullen van vragen kunt bepalen of er sprake is van een arbeidsrelatie of niet.

lees verder...

Kamerverhuurvrijstelling inschrijving vereist

Indien u één of meerdere kamers verhuurt is het van belang dat degene die de kamer huurt staat ingeschreven in de betreffende gemeente op dat adres.

lees verder...

Bel voor een afspraak

06-83245824